hindoe media groep
Iswar stuti prarthana upashna

O—M wishwani dewa sawtar-duri-tani parasuwa.
Yadbhadrang tanna ashuwa.
O-M Schepper van de ganse wereld, gij stralende God, de reinheid zelve, Schenker van alle
Deugden, bevrijd ons van ondeugd en vervul ons van Uw genade.

O—M hiranyi-garbhah samavarta-tagre bhutasya jatah patireka aasiet
sa-dadhar prithiwien dyamutemaam kashmay dewaaya hawishha-widhema.
O—M Zelflichtende licht, Schepper van de zon ,maan en sterren, Bestuurder der schepping die er was voor de schepping en na de schepping nog zal zijn, Gij die vervult zijt van geluk, wij geven U de allerhoogste eer.

O—M ya aatma-da balada yasya wishwa upaasate prashisham yasya dewa.
Yasyachhaya-amrtam yasya-mrtyuh kasmai dewaya hawisha-widhema.
O—M Hij schenkt ons de ware kennis die zich onder Zijn hoede stelt verwerft het eeuwige leven en die zich van Hem verwijdert sterft. De geleerden prijzen Hem en leven naar zijn wetten.
Door wiens aanbidding wij het eeuwige geluk verwerven. Wwij geven U de allerhoogste eer.

O—M ya pranato nimishato mahitwaik idraja jagato babhuwa, ya ieshe asya
dwipadas-chatush-padah.
Kasmay dewayahawisha widhema.
O—M Verheven God, Allerhoogste van de bezielde en niet bezielde wereld, schepper van de mens dier en het bestaande. Wij geven U de allerhoogste eer.

O—M yena dyaurugra prithiwee cha dridha yena swah stabhitam yena naakah.
Yo antarikshe rajaso wimaanah kasmai dewaya hawisha widhema.
O—M door wiens kracht de zon, de aarde en andere hemel-lichamen gedragen worden.
In Wiens handen de verlossing is, Die de werelden schept en doet vergaan. Hem geven wij de allerhoogste eer.

O—M prajapate na twadetaanyanyo wishwaa jatani parita babhuwa yatkaamaste
juhumastanno astu wayam syaama patyo rayeenaam.
O—M Gij allerhoogste Heer der mensheid geen ander bezit almacht buiten U, =onvergelijkbare god, laat onze wensen in vervulling gaan opdat wij gelukkig zijn.

O—M sa-no bandhur-janita sa widhataa dhamaani weda bhuwanaani washwaa.
Yatradewaa amrita-maan-ashaan-nastriye dhaamanna-dhyair-yanta.
O—M God die la het geschapene heeft voortgebracht is ons dierbaar gelijk onze verwanten.
Hij is alwetend. Hij is gevrijwaard van aardse vreugden en verdriet. Hij is volmaakt en gelukkig in Hem is de zaligheid. Hij is onze leraar, Meester en Heer.
Laten wij Hem dienen.

O—M agne naye supatha raaye asmaan wishwani dewa wayunaani widwaan.
Yuyodhyas majjuhu-raanameno bhuyistaante nama uktim widhema.

O—M verlichtende God voer ons langs effen baan tot voorspoed, Gij God die al onze wegen kent.Ho udt ver van ons het bochtige pad der zonde en geven wij U de allerhoogste eer.

Hindoe.eu is onderdeel van hindoe mediagroep.eu
Deze website is gemaakt door Parkash Ramai
hindoefood