hindoe media groep
Mudj men Om tudj men Om sab men Om samaaya

Mudj men Om tudj men Om sab men Om samaaya.
Sab se karle pyaar djagat men koi nahi paraaya.
Mudjh men Om….

Djitne hain sansaar ke praani un sab men hai djyoti.
Ek baag ke phoel hain saare ek maala ke motie.
Ek kaarigar ne sab ko ek maati se banaaya.
Mudjh men Om….

Ek baap ke bete ham sab ek hamaari maata.
Daana paani dene waala ek hamaara daata.
Phir na djaana kies paapi ne larna hamen sikhaaya.
Mudjh men Om….

Oench niech aur bhed bhaaw ki diwaron ko torodiwaron ko toro.
Badla djamaana toem bhi badlo boeri aadaten chhoro.
Djaago aur djagaawo sab ko samy hai aisa aaya.
Mudjh men Om….

Man se sabko hiet chaaho tan se karo bhalaai.
Djo na kare bhalaai uska mol nahi ek paai.
Saphal wahi djiwan djo sewak kaam kisie ke aaya.
Mudjh men Om….

Hindoe.eu is onderdeel van hindoe mediagroep.eu
Deze website is gemaakt door Parkash Ramai
hindoefood